Loading...

Máte projekt se kterým Vám můžeme pomoci?

Nezávazně poptat

Politika integrovaného systému managementu

Ekonomický rozvoj firmy, dosažení významného podílu při realizaci pozemích staveb v České Republice a na Slovensku a trvalé uspokojování zákazníků jsou hlavní strategické cíle JTA s.r.o.

Pro dosažení těchto cílů bylo vedením společnosti rozhodnuto řídit se následujícími zásadami integrovaného systému managementu (IMS):

Orientace na zákazníky, dodavatele a veřejnost

 • zvyšovat míru spokojenosti zákazníků prostřednictvím vysoké kvality nabízených produktů
  • ve stanovených kvalitativních parametrech
  • ve sjednaných termínech
  • na úrovni konkurence schopných cen
 • trvalé sledovat a vyhodnocovat potřeby zákazníků
 • zlepšovat environmentální a bezpečnostní profil firmy a jeho výsledky poskytovat veřejnosti
 • budovat vzájemně výhodné vztahy s dodavateli prací i materiálů v rámci našich stavebně montážních aktivit, s těmito partnery dále rozvíjet zásady jednotlivých systémů managementu
 • posuzovat možné dopady, vlivy na ŽP a BOZP, vytvářet programy ke zlepšování BOZP a jednotlivých složek ŽP
 • zaměřit se na minimalizaci negativních dopadů ze stavební činnosti na životní prostředí
 • docílit profesionálního jednání a vystupování zaměstnanců společnosti na veřejnosti

Orientace na zaměstnance

 • upevňovat a prohlubovat míru firemní kultury
 • spravedlivě provádět hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby zaměstnanci byli dostatečně motivování k plnění firemních cílů
 • podporovat trvalé odborné vzdělávání a výcvik
 • poskytovat všem zaměstnancům sociální podmínky, pracovní a ochranné prostředky
 • podporovat využívání osobního tvůrčího potencionálu a zkušeností
 • spolupracovat se zaměstnanci při zvyšování kvality prací, prevenci znečišťování prostředí a dodržování zásad BOZP
 • zlepšovat technické a materiální vybavení pro dosahování vysoké míry kvality prací se zřetelem na prevenci ochrany ŽP a bezpečnost práce
 • podporovat týmovou práci jako metodu úspěšného řešení úkolů
 • uplatňovat účinnou informovanost v rámci kolektivu firmy

Orientace na uplatňování zásad systémů řízení

 • zdokonalovat integrovaný systém řízení v souladu se zásadami ze systémů vyplývajících
 • vytvářet a aktualizovat postupy, napomáhající dosahovat požadavky zákazníků, právních a jiných předpisů
 • snižovat náklady na nejakostní produkci a dosahovat vysoké produktivity práce
 • zaměřit se na snižování počtu reklamací, vzniklé reklamace rychle a efektivně odstraňovat
 • dodržovat právní a jiné předpisy a požadavky všech zainteresovaných stran
 • posuzovat jednotlivé vstupní produkty z hlediska dopadu na životní prostředí
 • účinnými preventivními a nápravnými opatřeními a výcvikem zaměstnanců předcházet havarijním situacím
 • vyhledávat a eliminovat rizika vznikající na pracovištích, s těmito riziky seznamovat všechny zainteresované osoby a tím spoluvytvářet bezpečné, zdraví nezávadné pracovní prostředí
 • průběžně dokumentovat, realizovat a udržovat politiku IMS
 • stanovovat a přezkoumávat cíle a cílové hodnoty

Vedení se dále zavazuje zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovanost dalších zainteresovaných stran s Politikou IMS a jejími zásadami a systematicky zlepšovat efektivnost celého integrovaného systému managementu.

Uplatňování politiky IMS je cílem a povinností všech zaměstnanců JTA s.r.o.

Vedení JTA s.r.o. se zavazuje, že vytvoří nutné podmínky k zajištění zdrojů pro udržování, ověřování a neustálé zlepšování IMS.

Kontaktujte nás ještě dnes

JMÉNO *
PŘIJMENÍ *
EMAIL *
TELEFON

PŘEDMĚT

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?